فیلتر ها

حسین گرامی

دارای گواهی شیوه نوین تدریس هماهنگ با قیمت های الواستاد گزینش شده توسط الواستاد

محل سکونت :تهران

کارشناسی / کامپیوتر

کارشناسی ارشد / مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی

نمایش اطلاعات استاد